کلینیک انصار

بخش آزمایشگاه
با لطف وعنايت پروردگار و در جهت كمك به تشخيص صحيح و دقيق بيماري ها حفظ ارتقاءسطح سلامت جامعه و كسب اعتبار ملي و بين الملي به منظور افزايش سطح رضايتمندي بيماران و پزشكان در محيط ايمن و بهداشتي با بهرگيري از تجهيزات مدرن ومنحصر به فرد آزمايشگاهي ، نيروي انساني ورزيده و با رويكردي بيمار محور پا به عرصه خدمت نهاده است..
از سرويس ها و خدمات متمايز اين بخش مي توان به موارد زير اشاره كرد:
  • انجام كشت و مايع استريل بدن ،كشت خون به روش دستگاهي
  • انجام كشت مايكوباكتريوم (سل) به روش دستگاهي
  • انجام آزمايش هاي عفوني ، هورموني، قلبي ، تومورماركرها، ويتامين ها، الكتروفورز، آناليز دارويي ، مواد مخدر و ماركرها و ..
  • انجام آزمايش هاي انعقادي ​
همچنين انجام آزمايش هاي چك آپ سلامت و انجام آزمايشر هاي تخصصي ديابت ،پوكي استخوان پرو ستات،آلرژي و فشار خون در اين مركز انجام ميشود.،..
رئوس خط مشي كيفيت آزمايشگاهي به شرح زير است:
  • متابعت از الزامات قانوني وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي جهت ارائه خدمات تخصصي با بهترين كيفيت و مطابق با استاندارهاي موجود.
  • پايش و بهبود مستمر كيفيت
  • ارتقاي كيفيت انجام تست ها با استفاده از تجهيزات مدرن وپيشرفته
  • رعايت منشور حقوق بيماران و تكريم ارباب رجوع و گسترش فرهنگ و انظباط كاري
  • آموزش و ارتقاء سطح دانش و مهارت كاركنان جهت توانمند سازي و ارتقاي كيفيت خدمات

تیم پزشکی

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :