کلینیک انصار

سونوگرافی کالرداپلر
سونوگرافی عمومی وتخصصی
 • سونوگرافي كالر داپلر شرايين گردن  ،اندام تحتاني ، يك طرفه و دو طرفه

 • سونوگراف كالر داپلرشرايين اندام فوقاني  يك طرفه  دوطرفه

 • سونوگرافي كالر داپلر  وريدي  انتهاي يك طرفه

 • سونوگرافي كالر داپلر شرياني وريدي يك اندام

 • سونوگرافي كالرداپلر شرياني وريدي دو اندام

 • سونوگرافي كالر داپلرهر عضو شكمي يا تومورهاي شكمي

 • سونوگرافي كالر داپلر كليه ها يا بيضه ها

 •  سونوگرافي كالر داپلر كليه پيوندي

 • سونوگرافي كالر داپلر كبد يا ضايعات تومور

 • سونوگرافي داپلر سياه و سفيد كاروتيد يك طرفه و دو طرفه 

 •  سونوگرافي  داپلر سياه و سفيد شرياني يا وريدي يك اندام يا دو اندام

 

 

 

1396/6/9


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :